Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 8-2007: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007. 
31-07-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của UBND huyện về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án huyện Phú Quý. 
27-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. 
27-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. 
27-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về chương trình giải quyết việc làm từ nay đến năm 2007. 
27-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
25-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2007. 
25-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006. 
25-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh. 
24-07-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định một số chế độ trợ cấp thực hiện công tác dân số từ nguồn ngân sách Nhà nước. 
20-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Hàm Tân. 
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 
17-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Đề án thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Tuy Phong đến năm 2010. 
16-07-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận. 
16-07-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2007 trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
13-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND' của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. 
13-07-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,799,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner