Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 02-2009: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-01-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 3, Điều 3, Chương I Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
21-01-2009 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2008. 
21-01-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-01-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quán triệt các chỉ thị, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước của UBND tỉnh đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được ban hành. 
19-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 
16-01-2009 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 
16-01-2009 Quyết định số 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 
16-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
16-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. 
15-01-2009 Quyết định số 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
14-01-2009 Quyết định số 152/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thắng Hải giai đoạn 1. 
14-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận. 
13-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2009. 
09-01-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi. 
09-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
31-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2009. 
31-12-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 
30-12-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
30-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,692,085 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner