Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 4-2009: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
01-04-2009 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. 
31-03-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định một số chính sách đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-03-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
30-03-2009 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện. 
25-03-2009 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục công trình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010. 
25-03-2009 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 
25-03-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-03-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã La Gi và Cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong. 
25-03-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
25-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số điểm quy hoạch ban hành tại Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND huyện Phú Quý. 
24-03-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về điều chỉnh dự toán tổng chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2009. 
19-03-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. 
18-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quý. 
16-03-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
16-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về quy trình xét, công nhận sáng kiến. 
11-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn “Tam nông” tỉnh giao huyện phân khai. 
11-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chương trình giảm nghèo tỉnh giao huyện phân khai. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner