Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 02-2010: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 
03-02-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-02-2010 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến mủ từ cây cao su vào Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
29-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 
29-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2010. 
27-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 
26-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi. 
21-01-2010 Quyết định số 163/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 
21-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 
20-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
19-01-2010 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2009 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 
19-01-2010 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/6/2009. 
14-01-2010 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008. 
14-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước của thị xã La Gi. 
13-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 
13-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục 2 và khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Bình Thuận" đối với sản phẩm quả thanh long ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thị xã La Gi. 
12-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,642,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner