Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 12-2013: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2013 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 
20-12-2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước. 
20-12-2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-12-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-12-2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 
18-12-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-12-2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh. 
13-12-2013 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đính chính Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
13-12-2013 Quyết định số 3200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Phan Thiết. 
12-12-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-12-2013 Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014. 
11-12-2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014. 
10-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014. 
10-12-2013 Quyết định số 3154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đính chính Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Bình Thuận. 
06-12-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã La Gi. 
03-12-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 6 “Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
29-11-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
27-11-2013 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Tánh Linh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,692,314 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner