Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 02-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-02-2013 Quyết định số 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
06-02-2013 Quyết định số 375/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Bình Thuận". 
06-02-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. 
01-02-2013 Quyết định số 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 
01-02-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
28-01-2013 Quyết định số 269/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 
28-01-2013 Quyết định số 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011. 
25-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trích, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước. 
25-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. 
24-01-2013 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban biên tệp trang thông tin điện tử huyện Hàm Tân. 
24-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đối, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-01-2013 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013. 
23-01-2013 Quyết định số 235/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1), huyện Hàm thuận Bắc để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án. 
22-01-2013 Quyết định số 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 
17-01-2013 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ nhân dịp tết Quý Tỵ năm 2013 cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. 
15-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã LaGi. 
31-12-2012 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013. 
31-12-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013. 
28-12-2012 Nghị quyết đính chính số 10/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết đính chính Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner