Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 6-2013: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cơ chế phối hợp vả thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-06-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
04-06-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng còn lại năm 2013. 
04-06-2013 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
03-06-2013 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi một số điều của Quy định về đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công khai công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận và thay thế Phụ lục kèm theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
29-05-2013 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đính chính Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-05-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-05-2013 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) đối với dự án đường Lê Duẩn, đoạn từ Quốc lộ 1A đến ga Phan Thiết cũ. 
21-05-2013 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
20-05-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-05-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
13-05-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-05-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 
08-05-2013 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao Mô tô địa hình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-05-2013 Quyết định số 1005/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn Bóng đá cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
06-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh. 
03-05-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner