Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 9-2013: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. 
10-09-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-09-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điều chỉnh, sửa đổi Điểm b, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh. 
09-09-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng và quy định các tuyến đường ngoài đô thị phải có giấy phép xây dựng trước khi xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
04-09-2013 Quyết định số 2159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012. 
30-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-08-2013 Quyết định số 2095/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2013. 
29-08-2013 Quyết định số 8141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc hủy bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. 
29-08-2013 Quyết định số 2074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 78/2004/QĐ-UBBT ngày 01/11/2004 của UBND tỉnh quy định quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ văn hóa. 
21-08-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-08-2013 Quyết định đính chính số 1598/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND huyện Phú Quý ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Phú Quý. 
20-08-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
20-08-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng vỉa hè trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh. 
15-08-2013 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 
13-08-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-08-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012. 
05-08-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu (2011 - 2015) của thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh. 
05-08-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner