Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 4-2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2014 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành từ năm 2006 - 2013. 
21-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án thị xã La Gi. 
19-03-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp quản lý và khai thác nguồn lợi Điệp quạt tại vùng biển ven bờ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong. 
18-03-2014 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. 
18-03-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết. 
15-03-2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 
14-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
14-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh. 
14-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Nghĩa trang thành phố Phan Thiết. 
13-03-2014 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung 32,72 ha đất nông nghiệp khác tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc vào Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
12-03-2014 Quyết định số 812/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Tiếp theo Công báo số 25+26). 
12-03-2014 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành. 
12-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
11-03-2014 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 31/12/2013 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 
05-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,638,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner