Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-06-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
12-06-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về bổ sung danh mục và điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
12-06-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2007. 
12-06-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hu yện năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng huyện Phú Quý. 
26-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về triển khai đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020. 
26-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
26-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tạo tiền đề phát triển bền vững giai đoạn 2007 – 2010. 
26-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010. 
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Phú Quý. 
26-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
26-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về quy định một số cơ chế thu, chi và tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 
26-12-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
26-12-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc miễn nhiệm thành viên UBND nhiệm kỳ 2004 - 2009 và cho thôi giữ chức vụ chính quyền. 
26-12-2006 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Thanh Lâm. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,801,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner