Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2007 – 2010. 
24-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về sửa đổi Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND huyện về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2006. 
28-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 ban HĐND huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2007 – 2010. 
28-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội các xã, thị trấn vùng biển, bãi ngang giai đoạn 2007 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner