Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 
11-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả lấy tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
11-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HD9ND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VII. 
11-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2012. 
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tánh Linh đến năm 2020. 
20-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn các xã và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 
20-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner