Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 
24-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuy Phong giai đoạn 2011-2015. 
24-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
05-04-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Tuy Phong đến năm 2020. 
05-04-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015. 
05-04-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015. 
05-04-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Tuy Phong đến năm 2020. 
05-04-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2012 - 2015. 
05-04-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (giai đoạn 2011-2015) của huyện Tuy Phong. 
17-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013. 
17-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner