Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2014 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-12-2014 Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở. 
08-12-2014 Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và Danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 73/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014 và năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. 
08-12-2014 Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
08-12-2014 Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-12-2014 Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 
08-12-2014 Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019. 
08-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Bình Thuận. 
08-12-2014 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
08-12-2014 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
08-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
08-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. 
08-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,638,085 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner