Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2015

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-09-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-09-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-09-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-09-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. 
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014. 
18-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua tỷ lệ vốn ngân sách đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Thuận Nam, giai đoạn 2015 - 2020. 
18-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,801,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner